top of page

Betingelser medlemskap

GENERELT: Medlemsskapet trer i kraft for begge parter ved tidspunkt for avtalesignering. Fra denne dato gjelder alle betingelser og vilkår som følger:

 

CROSSFIT CENTRUM:

• Har adgangskontroll ved at medlemmene registrerer sitt medlemskort i resepsjonen. All informasjon lagret i CrossFit Centrums medlemsdatabase benyttes kun av CrossFit Centrum, og viderformidles ikke til andre parter.

• Kan redusere tilbudet, åpningstider eller holde stengt i forbindelse med helligdager, offtentlige fridager, kurs og events.

• Forbeholder seg rett til å stenge ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor vår kontroll.

• Forholder seg rette til å foreta sesongavhengige endringer på timeplaner og åpningstider i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og lignende.

• Fraskriver seg ansvar for tap eller skader på personer, medlemmer eller gjester, og private eiendeler som finner sted i eller i tilknytning til CFCs lokaler. • Har rett til å flytte kontrakten med alle rettigheter over til datter/søsterselskap og tredjepart.

 

MEDLEMMET:

• Må vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av kontrakt.

• Står ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltagelse i CrossFit Centrums aktiviteter.

• Det er strengt forbudt å ta med seg barn inn i CFC’s treningslokale/områder, dette pga sikkerhetsmessige årsaker. Vi har bemannet barnepass flere ganger i uka hvor barnet kan plasseres under medlemmets trening. Et medlem som allikevel tar med barnet inn i CFC’s lokaler/treningsområder tar selv fullt og helt ansvar for evt. skader, ulykker, eller uforutsette hendelser som kan skje. CFC fraskriver seg alt ansvar for slike hendelser med barnet.

• Inngår personlig medlemskap som ikke kan overdras eller benyttes av andre uten godkjenning fra CFC.

• Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift dersom senteret reduserer tilbudet, åpningstider eller holder stengt i forbindelse med helligdager, offtentlige fridager, kurs og events. Ei heller dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

• Har ansvar for å rydde på plass utstyr som er brukt i egen trening.

• Må ved endring av bankkonto sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra korrekt konto.

• Plikter å melde dersom du får adresseendring.

• Plikter å varsle om endringer i status og/eller arbeidsforhold som påvirker medlemsavgiftens pris. Mangel på informasjon om dette kan gi rett til etterfakturering.

• Er her varslet om at alle fremtidige avtalegirotrekk utføres i henhold til treningsavtalen som her er inngått.

• Plikter å melde fra om medlemskort/-kode som brukes utenom betjeningstid, kommer på avveie.

• Har adgang til senteret iht senterets gjeldende åpningstider.

• Er inneforstått med at lokalet er overvåket og at besøk loggføres utenom betjeningstid.

• Det er ikke tillatt å ta med ikke-medlemmer. Brudd medfører at medlemmet ilegges gebyr tilsvarende drop-in for hvert besøk av ikke-medlemmet, samt kan medføre midlertidig utestengelse på 1 mnd.

• Plikter å delta på obligatorisk On-ramp kurs før deltagelse på vanlige WODs med mindre annet er avtalt. Fritak kan gis ved tilsvarende kurs på andre sentre eller annen relevant erfaring.

• Er inneforstått med at før On-ramp er gjennomført så kan medlemmet kun delta på Wod1 og Hiit/Tabata timer.

• On-ramp kurset betales iht. CFC’s gjeldende priser ved innmelding.

 

1. BETALING:

• a). Ved innmelding vil første faktura mottas på SMS med nødvendige opplysninger. Første faktura vil bestå av betaling for resterende dager i inneværende måned + månedsbeløp for hele neste måned. Når fullmakten er opprettet i medlemmets bank og CrossFit Centrum har mottatt fullmakten i sitt medlemssystem, kan første avtalegiro trekk foretas. Inntil CrossFit Centrum har mottatt fullmakten vil terminbetaling skje på manuell faktura. Det påløper da fakturagebyr i tillegg til terminbeløp. Avtalt terminbeløp blir deretter trukket fra medlemmets konto på forskudd for neste hele kalender måned. Dersom det ikke er dekning på kontoen til avtalt trekkdato, vil det foretas 3 automatiske repetisjoner av trekket. Medlemmet er selv ansvarlig for å opprette avtalegiro, noe som gjøres på “Min side” på bookingkalenderen.

• b). Avtalegiro/faktura: Terminbeløpet forfaller til betaling den 20. hver måned. Månedsbeløpet utfaktureres/blir trukket fra medlemmets konto uavhengig av treningsmengde. Dette innebærer at betaling for treningsavtalen ikke kan stoppes i perioder hvor medlemmet selv velger å trene mindre.

2. PRISJUSTERING OG BINDINGSTID CFC forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen. En slik prisøkning vil imidlertid ikke gjøres for medlemmer som er innenfor avtalt prisgarantiperiode. Prisbetingelser på medlemskap defineres av kontraktens varighet. Gold forutsetter 12mnd binding og Standard har ingen binding.

3. PROSEDYRE VED MANGLENDE BETALING

• Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato sendes kravet for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldene regler iht. Inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes to eller flere samtidige forfalte inkassokrav kan CrossFit Centrum sperre for adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

4. OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP

• Hvis det er bindingstid på medlemsskapet så må denne være opphørt før oppsigelsen er gyldig.

• Ved flytting i din bindingstid til ny permanent bostedsadresse som er >30 km unna nærmeste CFC senter vil du kunne avbryte medlemsskapet. Flyttemelding fra folkeregisteret må fremvises før avbrudd av kontrakten kan skje.

• Medlemskapet opphører ved utgangen av den første hele kalender måneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig på epost til post@crossfitcentrum.no.

• Avtalegiro/faktura: Dersom AvtaleGiro stoppes før oppsigelsesperioden og siste trekk er foretatt, vil gjenværende beløp forfalle til betaling i sin helhet. Dette innebærer at en oppsigelse/sletting av Avtalegirofullmakten ikke fritar medlemmet fra betingelser knyttet til medlemmets treningsavtale med CrossFit Centrum.

• Ved oppsigelse med påfølgende innmelding på et senere tidspunkt må ny kontrakt inngås, og medlemmet kan da velge ny periode med Gold eller Standard. Den gamle kontrakten/pris vil ikke videreføres etter en oppsigelse.

 

5. MIDLERTIDIG STOPP/FRYS AV MEDLEMSSKAP

• Medlemskapet kan ved særskilte årsaker fryses i inntil 12 mnd. med fullt betalingsfritak. Følgende årsaker gjelder for å kunne fryse medlemsskapet:

1) Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i min. 1 mnd

2) Komplikasjoner ved graviditet.

3) Midlertidig utestasjonering i forb. med jobb/studier/militærtjeneste

• Dokumentasjon for o.n årsaker må fremvises ved forespørsel

• For medlemskap med bindingstid forskyves bindingstiden/betalingsperioden tilsvarende fryseperioden.

• Fritaket gis i hele kalendermåneder. Frys av medlemeskapet skal alltid godkjennes av CFC før frysepeioden og fritak for betaling innvilges.

• Forespørsel om frys må gis i god tid, min. 14 dager før terminbeløpet forfaller. Frysing har ikke tilbakevirkende kraft.

 

6. RABATTERTE MEDLEMSSKAP: FIRMAAVTALE, STUDENT, OFFSHORE, BORTEBOER, ANDRE

• For rabatterte medlemsskap iht CFC avtaletilbud må gyldig bevis fremlegges. Gyldig bevis regnet som ansattkort/studentbevis/offshorearbeider/verneplikt e.l.

• a) Studentmedlemskap: vil bli justert opp til ordinær pris etter minimum 12 måneder med mindre nytt studentbevis er fremlagt.

• b) Familiemedlemsskap: Medlemskap som omfatter minimum 2 personer i familie på samme bostedsadresse. Fakturering via samlefaktura.

 

7. CFC ANTIDOPING POLICY

• CFC tar sterk avstand fra all bruk av dopingmidler. All besittelse og bruk vil utgjøre et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og vil føre til øyeblikkelig heving av medlemsavtalen.

• CFC sine lokaler er ansett som offentlig rom, og politiet har dermed all rett til å oppsøke medlemmer ved mistanke.

 

8. ORDEN OG OPPFØRSEL

• Medlemmet plikter å orientere seg og respektere sentrenes til enhver tid gjeldende reglement for skikk og bruk.

• Gjentatte brudd vil være grunnlag for terminering av avtalen.

• Utstyr skal ryddes på plass etter bruk.

• Søppel og søl skal fjernes.

• Blør man på utstyr skal dette desinfiseres umiddelbart og nøye.

 

9. STUDIO/FITNESS / MEDLEMSSKAP

• Studio og Fitness er en egen avdeling underlagt CFC på Forus.

• I dette lokalet er det etablert en egen avdeling for styrke og kondisjonstrening.

• Medlemskap i Studio og Fitness gir tilgang til dette avgrensede området

• Det er ikke tillatt å flytte utstyr mellom hoveddelen og studio delen med mindre avtalt / sanksjonert av personalet. I de tilfeller tillatelse gis skal alt bæres tilbake til opprinnelsessted.

• Forøvrig gjelder alle regler som beskrevet i CFC sine betingelser også for Studio medlemmer

 

10. FORBUD MOT Å DRIVE EGEN VIRKSOMHET OG PROMOTERING AV ANNEN VIRKSOMHET

• Det er ikke tillatt å drive virksomhet på bekostning av Crossfit Centrum.

• Det er ikke tillatt å promotere, forsøke å verve medlemmer over til konkurrenter • Ethvert forsøk på dette kan resultere i erstatningssøksmål, og man risikerer umiddelbar terminering av medlemskapet. En eventuell forskuddsbetalt avgift refunderes ikke.

 

11. LOVVALG OG TVIST

• Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. • Tvister mellom medlemmet og CFC skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domsto

bottom of page